Bu yazımızda hem dplyr kütüphanesi içerisindeki fonksiyonları incelemeye hem de oldukça kullanışlı olan zaman serisi yapıları (xts) ile çalışmaya başlayacağız. dplyr kütüphanesinin nasıl kullanılacağını merak ediyorsanız bir önceki yazımızı inceleyebilirsiniz. Yahoo Finance ve Google Finance bir çok finansal enstrümanın tarihsel fiyat verilerini alabileceğimiz kaynaklardır. quantmod kütüphanesi ile bu sitelerden tarihsel fiyat verilerine erişebilmekteyiz. Bu incelememizde Yahoo Finance’dan Starbucks ve Microsoft hisse senetlerinin 01.01.2015 – 31.12.2017 tarih aralığında günlük fiyatlarını alıp tek…

İstatistik, ekonometri ve uygulamalı matematikteki bir çok teoride, kullanılan dataların normal olduğu varsayımı bulunmaktadır. Bu nedenle analizi yapılacak dataların normal dağılım sergileyip sergilemediklerinin tespiti önemlidir. Dataların olasılık dağılımlarının normal dağılım olmadığının tespiti için genellikle Jarque-Bera, Anderson-Darling, Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk, Pearson chi-square, ve Cramer-von Mises istatistiksel testleri kullanılmaktadır. Analizleri yapabilmek için hem normal dağılma hem de uniform dağılıma göre iki sentetik data oluşturalım. set.seed(2018) x <- rnorm(1000, mean=2.5, sd=1) y <- runif(1000, min=0,…

dplyr Kütüphanesi İlk yazımızda R’da data (veri) manipülasyonu için dplyr paketini (library) kullanmayı inceleyeceğiz ve kodlarımızda pipeline %>% da kullanmaya başlayacağız. dplyr 5 ana fiilden oluşmaktadır. – filter – select – mutate – arrange – summarise İlk olarak dplyr paketinin kurulumunu yapalım. install.packages(“dplyr”) Ardından kütüphaneyi aktif hale getirelim. library(dplyr) Analizleri yapmak için mtcars datasetini dikkate alalım. mtcars dataseti 1974 yılı Motor Trend US dergisine göre 32 aracın çeşitli kriterlere göre özelliklerini…