R ile Normal Dağılım Testleri

İstatistik, ekonometri ve uygulamalı matematikteki bir çok teoride, kullanılan dataların normal olduğu varsayımı bulunmaktadır. Bu nedenle analizi yapılacak dataların normal dağılım sergileyip sergilemediklerinin tespiti önemlidir. Dataların olasılık dağılımlarının normal dağılım olmadığının tespiti için genellikle Jarque-Bera, Anderson-Darling, Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk, Pearson chi-square, ve Cramer-von Mises istatistiksel testleri kullanılmaktadır.

Analizleri yapabilmek için hem normal dağılma hem de uniform dağılıma göre iki sentetik data oluşturalım.

set.seed(2018)
x <- rnorm(1000, mean=2.5, sd=1)
y <- runif(1000, min=0, max=10)
par(mfrow=c(1,2))
hist(x)
hist(y)

Bu normallik testlerinin tamamı fBasics kütüphanesi içerisindedir. İlk olarak fBasics paketinin kurulumunu yapalım.

install.packages("fBasics")

Kütüphaneyi aktif hale getirelim.

library(fBasics)

Jarque-Bera

H0: data normal dağılım gösterir.
H1: data normal dağılım göstermez.

jarqueberaTest(x)
## 
## Title:
## Jarque - Bera Normalality Test
## 
## Test Results:
##  STATISTIC:
##   X-squared: 0.494
##  P VALUE:
##   Asymptotic p Value: 0.7811 

İlk örneğimiz olan x datasında Jarque-Bera testinin olasılık değeri (p-value) 0.7811’dir. 95% güven seviyesinde boş hipotez ret edilemez. x datası normal dağılım göstermektedir.

jarqueberaTest(y)
## 
## Title:
## Jarque - Bera Normalality Test
## 
## Test Results:
##  STATISTIC:
##   X-squared: 53.84
##  P VALUE:
##   Asymptotic p Value: 2.036e-12 

Öte yandan uniform dağılıma göre oluşturduğumuz y datası için Jarque-Bera test istatistiğinin olasılık değeri neredeyse 0’dır. Böylelikle 95% güven seviyesinde boş hipotez ret edilir. Data normal dağılım göstermez.

Anderson-Darling

Anderson-Darling testide Jarque-Bera ile aynı hipotezlere sahiptir.

H0: data normal dağılım gösterir.
H1: data normal dağılım göstermez.

fitX <- adTest(x)
fitX
## 
## Title:
## Anderson - Darling Normality Test
## 
## Test Results:
##  STATISTIC:
##   A: 0.2563
##  P VALUE:
##   0.7232 
fitY <- adTest(y)
fitY
## 
## Title:
## Anderson - Darling Normality Test
## 
## Test Results:
##  STATISTIC:
##   A: 9.1374
##  P VALUE:
##   < 2.2e-16 

Kolmogorov-Smirnov

ksnormTest(x)
## 
## Title:
## One-sample Kolmogorov-Smirnov test
## 
## Test Results:
##  STATISTIC:
##   D: 0.7855
##  P VALUE:
##   Alternative Two-Sided: < 2.2e-16 
##   Alternative   Less: < 2.2e-16 
##   Alternative  Greater: 1 
ksnormTest(y)
## 
## Title:
## One-sample Kolmogorov-Smirnov test
## 
## Test Results:
##  STATISTIC:
##   D: 0.7932
##  P VALUE:
##   Alternative Two-Sided: < 2.2e-16 
##   Alternative   Less: < 2.2e-16 
##   Alternative  Greater: 1 

Shapiro-Wilk

shapiroTest(x)
## 
## Title:
## Shapiro - Wilk Normality Test
## 
## Test Results:
##  STATISTIC:
##   W: 0.9985
##  P VALUE:
##   0.5609 
shapiroTest(y)
## 
## Title:
## Shapiro - Wilk Normality Test
## 
## Test Results:
##  STATISTIC:
##   W: 0.9589
##  P VALUE:
##   3.878e-16 

Pearson chi-square

pchiTest(x)
## 
## Title:
## Pearson Chi-Square Normality Test
## 
## Test Results:
##  PARAMETER:
##   Number of Classes: 32
##  STATISTIC:
##   P: 14.976
##  P VALUE:
##   Adhusted: 0.9852 
##   Not adjusted: 0.9932 
pchiTest(y)
## 
## Title:
## Pearson Chi-Square Normality Test
## 
## Test Results:
##  PARAMETER:
##   Number of Classes: 32
##  STATISTIC:
##   P: 254.272
##  P VALUE:
##   Adhusted: < 2.2e-16 
##   Not adjusted: < 2.2e-16 

Cramer-von Mises

cvmTest(x)
## 
## Title:
## Cramer - von Mises Normality Test
## 
## Test Results:
##  STATISTIC:
##   W: 0.0394
##  P VALUE:
##   0.6931 
cvmTest(y)
## 
## Title:
## Cramer - von Mises Normality Test
## 
## Test Results:
##  STATISTIC:
##   W: 1.1382
##  P VALUE:
##   5.95e-10