tidyverse Bakış Açısıyla Toplu Sütun Manipülasyonu

Daha önceki yazılarımızda, dplyr paketi ile veri manipülasyonundan ve paket içindeki mutate fonksiyonundan bahsetmiştik. Bu yazımızda ise veri
setinin çeşilti sütunlarını tek seferde dönüştürebildiğimiz mutate_all(), mutate_if() ve mutate_at() fonksiyonları üzerinde duracağız.

 • mutate_all(): tüm sütunlarda dönüşüm
 • mutate_at(): dplyr::select mantığında seçilen sütunlarda dönüşüm
 • mutate_if(): ilgili koşul altında TRUE dönen sütunlarda dönüşüm

Öncelikle dply paketinin kurulumunu yapıp (kurulu değilse) ardından paketi aktif hale getirelim.

install.packages("dplyr")
library(dplyr)

Fonksiyon örneklerine geçmeden önce üzerinde çalışacağımız örnek bir veri seti yaratalım. rnorm fonksiyonu ile normal dağılımda rastgele sayılar üreterek sütunları doldurabiliriz. seq.Date ile tarih sütunu oluşturarak farklı değişken tipinde sütunlardan oluşan bir veri seti yaratmış olacağız.

sample_data <- data.frame(Date=seq.Date(as.Date("2017-01-01"), 
                    by="day",
                    length.out = 100),
             replicate(10,rnorm(100)),
             Y1=rnorm(100))
sample_data %>% head()
##     Date     X1     X2     X3     X4     X5
## 1 2017-01-01 1.8242832 -1.4376655 -1.3588612 -1.1318090 1.32933526
## 2 2017-01-02 0.1641156 -0.9434183 -0.1070969 -0.4374821 -0.77045158
## 3 2017-01-03 1.7237424 0.7456074 1.4066528 0.2191078 -0.22199642
## 4 2017-01-04 -0.2051364 0.3117958 -0.9597379 1.3868229 0.68152124
## 5 2017-01-05 1.5776689 -0.5765459 -0.2755525 -2.0917390 -1.37217754
## 6 2017-01-06 -0.9799229 0.2176186 -0.3763447 0.5101492 0.06304734
##
##      X6     X7     X8     X9     X10     Y1
## 1 -0.2956806 0.7859956 -0.7462034 -0.73875741 -2.23390662 -0.9693461
## 2 0.8532578 -0.3342933 0.1927040 0.59362355 -0.29593896 -0.9424424
## 3 2.7216834 0.9526902 1.4782167 -0.55754674 1.94509083 0.6128608
## 4 -0.7779871 0.2063144 0.1600183 -0.43317206 -0.03924392 0.2816300
## 5 1.5117212 1.2359881 -1.5050404 -0.07915567 -1.65858911 0.3473430
## 6 -0.6119805 -0.6690024 -1.3431034 -0.77049131 -0.64266173 -0.3861555

mutate_all

mutate_all fonksiyonu ile tüm sütunlara funs argümanı içinde belirlenen dönüşüm fonksiyonu uygulanır. mutate_all ile çalışırken
dönüşüm fonksiyonunun tüm değişken(sütun) tipleri için uygulanabilir olup olmadığına dikkat etmemiz gerekir.

Örnek veri setinin her sütununu tarayarak 0’dan küçük değerlere NA yerleştirelim. Bu dönüşümü sağlamak için replace fonksiyonunu kullanabiliriz.

sample_data %>% 
 mutate_all(funs(replace(., .< 0, NA))) %>%
 head()
##     Date     X1     X2    X3    X4    X5    X6
## 1 2017-01-01 0.08139727     NA    NA 1.399025 1.138946 1.6755233
## 2 2017-01-02     NA     NA 0.8411134    NA    NA    NA
## 3 2017-01-03     NA 0.83085577 0.7154467    NA 1.414321 1.3900706
## 4 2017-01-04 0.35012582     NA    NA    NA    NA    NA
## 5 2017-01-05 1.06069822 0.02774169    NA    NA    NA 0.2398764
## 6 2017-01-06     NA     NA    NA    NA    NA    NA
##
##     X7    X8    X9    X10    Y1
## 1    NA    NA    NA    NA 0.2435199
## 2 1.876632 1.2491742    NA 1.0733238    NA
## 3    NA    NA    NA 0.4446498    NA
## 4 1.343915 0.9339143 0.3653925    NA    NA
## 5 1.607039    NA 0.4142871    NA 0.1997146
## 6 1.501782 0.3357399    NA 0.6406097    NA

mutate_at

mutate_at fonksiyonu belirli sütunlara dönüşüm uygulamak için geliştirilmiştir. select fonksiyon seçeneklerinin tümünü vars
argümanı içine yerleştirerek ilgili sütunlar seçilebilir.

“x” karakterini içeren sütunları contains ile seçenerek, ilgili sütunların 0’dan küçük değerine NA yerleştirelim. Bu koşulu bir önceki örnekten farklı olarak if_else yapısı ile sağlayalım.

sample_data %>% 
 mutate_at(vars(contains("x")), funs(if_else(. <= 0, NA_real_, .)) ) %>% 
 head()
##     Date     X1     X2    X3    X4    X5    X6
## 1 2017-01-01 0.08139727     NA    NA 1.399025 1.138946 1.6755233
## 2 2017-01-02     NA     NA 0.8411134    NA    NA    NA
## 3 2017-01-03     NA 0.83085577 0.7154467    NA 1.414321 1.3900706
## 4 2017-01-04 0.35012582     NA    NA    NA    NA    NA
## 5 2017-01-05 1.06069822 0.02774169    NA    NA    NA 0.2398764
## 6 2017-01-06     NA     NA    NA    NA    NA    NA
##
##     X7    X8    X9    X10     Y1
## 1    NA    NA    NA    NA 0.2435199
## 2 1.876632 1.2491742    NA 1.0733238 -0.5183458
## 3    NA    NA    NA 0.4446498 -1.2081416
## 4 1.343915 0.9339143 0.3653925    NA -0.8392359
## 5 1.607039    NA 0.4142871    NA 0.1997146
## 6 1.501782 0.3357399    NA 0.6406097 -0.2731570

mutate_if

Her zaman için istenilen dönüşümü mutata_all fonksiyonu ile uygulamak mümkün olmayabilir. Örneğin exp(), abs() gibi matematiksel fonksiyonlar, numerik değişkenlerle çalıştığından farklı tipte sütunlardan oluşan veri setine mutate_all fonksiyonu ile uygulanamaz. Bu gibi durumlarda dönüşüm fonksiyonuna uygun tipteki sütunları is.numeric, is.integer, is.double, is.logical, is.factor, lubridate::is.POSIXt, lubridate::is.Date benzeri fonksiyonlarla seçebiliriz.

sample_data veri setindeki Date değişken tipi nümerik olmadığından abs dönüşümünü nümerik sütunları seçerek uygulayalım.

sample_data %>% 
 mutate_if(is.numeric, abs) %>% 
 head()
##     Date     X1     X2    X3     X4    X5
## 1 2017-01-01 0.08139727 0.58756796 1.0163808 1.39902470 1.1389458
## 2 2017-01-02 0.83263656 0.41980580 0.8411134 0.09661377 0.9767209
## 3 2017-01-03 0.67194692 0.83085577 0.7154467 1.15027696 1.4143209
## 4 2017-01-04 0.35012582 1.99541291 0.8500064 0.12070429 0.1781577
## 5 2017-01-05 1.06069822 0.02774169 0.5367324 1.21692945 1.3586523
## 6 2017-01-06 0.47946479 0.63658528 0.4642759 0.62563636 0.2993380
##
##     X6    X7    X8     X9    X10    Y1
## 1 1.6755233 0.0703609 1.6780294 0.02057756 0.02144582 0.2435199
## 2 0.3929676 1.8766319 1.2491742 1.93172244 1.07332380 0.5183458
## 3 1.3900706 0.2533840 0.6042175 0.47502476 0.44464977 1.2081416
## 4 1.7711558 1.3439150 0.9339143 0.36539254 0.61154939 0.8392359
## 5 0.2398764 1.6070388 0.1166682 0.41428706 0.28791414 0.1997146
## 6 0.1169480 1.5017821 0.3357399 1.41591380 0.64060974 0.2731570